STT Tên nhân vật Level Reset
1 oORFOo 357 211
2 oODKOo 350 210
3 BitlaPro 357 195
4 Suri01 400 185
5 QuynhHuong 216 172
6 Nunglamsan 161 170
7 TheGioiAo 310 160
8 Bella 292 160
9 TaSo2AiSo1 400 155
10 1StViSa0 191 154
STT Bang Hội Thành Viên Tổng Reset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10